U toku razvoja govornih tehnologija razvili smo i nekoliko C++ biblioteka namenjenih digitalnoj obradi signala, kao i biblioteka opšte namene, kao i pomoćni softver za labeliranje i obradu govornih baza.


SLIB je jednostavna, efikasna i fleksibilna C++ biblioteka za obradu signala. Može se koristiti za standardne DSP operacije kao što su FIR, IIR i FFT, ali i za složenije zadatke kao što su prepoznavanje govora, prepoznavanje govornika, sinteza govora na osnovu teksta i slično. Pogodna je kako za aplikacije koje rade u realnom vremenu, tako i za one koje to ne važi. S obzirom na svoju veliku efikasnost, može se koristiti za rešavanje problema kod kojih je vreme kritičan resurs, i od prevashodnog značaja su brzina i nepostojanje overhead-a. Biblioteka je nezavisna od operativnog sistema i platforme. Omogućuje i jednostavno posmatranje signala u bilo kojoj fazi obrade, pomoću ugrađenih komponenata za vizuelizaciju. Jedino su te komponente zavisne od platforme i zasad je na raspolaganju verzija za Microsoft Windows operativni sistem. Kod je otvoren i može se slobodno preuzeti sa Interneta i koristiti.

Za preuzimanje verzije 1.0.0 (kompletan otvoreni kod: slib, docmaker, slib script, nekoliko primera) kliknite na link slib_1.0.0.zip.
Za preuzimanje verzije 1.0.0 izvršnog slib_script fajla (nekoliko primera - za one bez C++ prevodioca) kliknite na link slib_script_1.0.0.zip.
Za preuzimanje kompletne dokumentacije na engleskom jeziku u HTML formatu kliknite na link slib_doc.zip.

AN_MISC je C++ biblioteka koja sadrži brojne funkcije i klase opšte namene. Za ispravno funkcionisanje uz nju je potrebna i biblioteka SLIB.

Za preuzimanje verzije 1.0.0 (kompletan otvoreni kod, nekoliko primera) kliknite na link an_misc_1.0.0.zip.
Za preuzimanje kompletne dokumentacije na engleskom jeziku u HTML formatu kliknite na link an_misc_doc.zip.

SPEECH_LABEL je softverski alat za potrebe automatskog prepoznavanja i sinteze govora. Najvažnija primena ovog alata tiče se segmentacije i labeliranja govornih baza do nivoa fonema ili drugih lingvistučkih jedinica, odnosno, određivanja gde svaka lingvistička jedinica počinje i gde se završava. Te informacije mogu se snimiti u odgovarajućem formatu, i kasnije koristiti za obučavanje ili inicijalizaciju sistema za prepoznavanje odnosno sintezu govora. Trenutno je na raspolaganju samo verzija za Microsoft Windows, ali su u planu i verzije za druge operativne sisteme. Program je razvijen u programskom jeziku Visual C++ 6.0 i koristi MFC za potrebe korisničkog interfejsa. Takođe se oslanja i na biblioteku SLIB.

Za preuzimanje najnovije verzije ovog programa (kompletan otvoreni kod) kliknite na link speech_label.zip. Napomena: pošto se SpeechLabel oslanja na SLIB, morate imati ili izvorni kod SLIB-a ili odgovarajući .lib fajl. Kod je potrebno smestiti u isti folder gde se nalazi i SpeechLabel projekat.
Za preuzimanje izvršne verzije ovog programa kliknite na link speech_label_bin.zip.
Za preuzimanje kompletne dokumentacije na engleskom jeziku u HTML formatu kliknite na link speech_label_doc.zip.